BSPW

Sociaal werk in de digitale samenleving

Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest om mensen te bereiken. Hulpverlening kan aangeboden worden op een laagdrempelige manier. Dit vraagt om digitaal bewuste en mediawijze sociaal werkers. 2-daagse scholing. Aanmelden

Door de opkomst van technologieën en in het bijzonder door de komst van internet wordt de samenleving steeds digitaler. We maken in toenemende mate gebruik van sociale media en digitale middelen zoals apps en games. Ook organisaties en de overheid bevinden zich steeds meer online. Niet iedereen kan hier goed in meekomen. Het invullen van digitale formulieren, het maken van een afspraak via een website of internetbankieren is voor sommige mensen nog steeds erg moeilijk. Daarnaast zien we steeds vaker problemen ontstaan door online gedrag van mensen: het aantal gameverslaafden neemt toe, er is agressie via sociale media en er is cybercriminaliteit. Kortom, er ontstaan nieuwe sociale problemen waar juist de sociaal werker vanuit zijn deskundigheid een rol moet oppakken. Sociale media kunnen echter ook zorgen voor verbondenheid en sociale inclusie. Bij vragen of problemen kan men lotgenotencontact zoeken of ervaringsdeskundigen om raad vragen. De digitalisering biedt volop mogelijkheden voor het sociaal werk. Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest om mensen te bereiken. Hulpverlening kan aangeboden worden op een laagdrempelige manier en cliënten kunnen vanuit de huiskamer een onlinecursus volgen die hulpverleners kunnen monitoren. Dit vraagt om digitaal bewuste en mediawijze sociaal werkers.

De digitale samenleving en met name de rol van de sociaal werker in contact met de burger staan centraal in deze 2-daagse scholing. Hoe gedragen mensen zich in de digitale samenleving? Is er sprake van risicogebruik, digitale kwetsbaarheid, exclusie of een digitale kloof? Maken mensen optimaal gebruik van de mogelijkheden die de digitalisering biedt? En hoe kan de sociaal werker de cliënt hierin versterken, ondersteunen en begeleiden?

Doelgroep
Professionals in Sociaal Werk die willen bijdragen aan een inclusieve (digitale) samenleving.

Onderwerpen tijdens deze scholing
Dag 1: De digitale bewuste en mediawijze sociaal werker
• Kenmerken digitale samenleving, gevolgen voor het sociaal werk en de rol van het sociaal werk
• Online leven en online gedrag
• De digitale kloven en maatschappelijk ongelijkheid
• Het internet: verleiding en beïnvloeding
• Sociale media en online identiteit
• Mediawijsheid en mediaopvoeding
• Introductie van het leermodel ‘Digitaal Sociaal Werk’

Dag 2: Uitwerking van de rol van de sociaal werker d.m.v. het leermodel: hoe te handelen?
• Micro: de cliënt digitaal (cyberpesten, grooming, sexting, verslaving, infobesitas, veiligheid en digitaal kwetsbare groepen)
• Meso: de sociaal werker digitaal (digitale mogelijkheden en methodische inbedding)
• Macro: de samenleving digitaal (overheidsbeleid en maatschappelijke waarden)

Leerdoelen
– Je leert welke impact de opkomst van digitale technologie op onze samenleving heeft
en waarom het sociaal werk hierin een rol moet spelen.
– Je weet vanuit de kerntaken professionals sociaal werk wat de rol van het sociaal
werk in de digitale samenleving is en welke basis kennis, vaardigheden en houding er
nodig zijn om deze rol op te pakken.
– Je kunt deze kennis vertalen naar je professionele handelen door aandacht te geven
aan het online leven van cliënten en burgers.
– Je weet deze basis kennis, vaardigheden en houding om te zetten naar een bewuste,
actieve en kritische omgang met sociale media voor professioneel gebruik en het
bevorderen van mediawijsheid en mediaopvoeding in de dagelijkse praktijk
– Je bent in staat problemen die veroorzaakt worden door online gedrag van mensen te
signaleren en te vertalen naar professionele handelingen vanuit je beroepsprofiel
als sociaal werker.
– Je weet op welke manier internettechnologie, waaronder sociale media, ingezet kan
worden vanuit de kernwaarden van het sociaal werk bij het primair proces van
hulpverlenen en hoe je als sociaal werker digitale middelen verantwoord kunt
inzetten en gebruiken rekening houdend met cliënt, organisatie en wetgeving.
– Je herkent maatschappelijke vraagstukken die voortkomen uit de digitalisering van de
samenleving en weet deze op ethische wijze te benaderen. Je weet hoe je vanuit je
rol als sociaal werker positie kunt innemen in het maatschappelijk debat en bij kunt
dragen aan de ontwikkelingen van je beroep en de digitale waarden van het beleid.

Resultaten: Wat levert deze scholing op?
Na deze 2-daagse scholing ben je in staat om je rol als sociaal werker in de digitale samenleving op te pakken en weet je hoe je hierin verantwoord kunt handelen.
Je krijgt kennis aangereikt over (internet)technologie, sociale media en het online gedrag van mensen. Daarnaast is er uitgebreid aandacht voor de kansen en risico’s die internet biedt. De inzet van sociale technologieën binnen het sociale domein komen aan bod, net als de maatschappelijke vraagstukken en ethische dilemma’s.
Door de opdrachten en oefeningen ontwikkel je vaardigheden om digitale begeleiding te bieden aan mensen en organisaties. Ten slotte is er aandacht voor een kritische, digitaal bewuste reflecterende houding door de opgedane kennis en vaardigheden in te zetten bij reflectieopdrachten binnen de online omgeving behorende bij deze scholing. Tezamen levert dit een digitaal bewuste en mediawijze sociaal werker op.

Hoe leer je tijdens deze scholing?
Voorafgaande aan de scholingsdagen lees je het boek ‘Sociaal werk in de digitale samenleving’ van Marcha Hartman- van der Laan. Te bestellen bij Coutinho Uitgeverij, ISBN: 9789046906590, ebook: 9789046967621.
Deel 1 van het boek graag lezen voor de 1e scholingsdag. Deel 2 voor de 2e scholingsdag. Op de bijbehorende website staan filmpjes die je kunt bekijken. Tijdens de lesdagen gaan we dieper in op de aangereikte thema’s en zullen we aan de slag gaan met het ontwikkelen van je handelingsvaardigheden passend bij je rol als sociaal werker.
Het boek en de bijbehorende website zijn dermate rijk aan informatie en opdrachten dat je in combinatie met deze scholingsdagen zelfstandig én eventueel binnen je organisatie verder aan de slag kunt. Bovendien geeft het aangereikte leermodel in het boek een basis om je in de toekomst te blijven ontwikkelen als sociaal werker in de digitale samenleving.

Trainer
Marcha Hartman – van der Laan, van huis uit maatschappelijk werker, is werkzaam als seniordocent en onderwijskundige bij de Social Work opleiding bij de NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden. Naast het lesgeven heeft zij enkele innovatieve leertrajecten opgezet en gecoördineerd, zoals de landelijke minor Werken in Gedwongen Kader, het Landelijk uitstroomprofiel Jeugdzorg, de afstudeerrichting eSocialWork, de module Mediawijsheid en de training Digitaal Sociaal Werk. Tevens is zij auteur van het boek ‘Sociaal werk in de digitale samenleving’. Marcha is actief lid van het regionetwerk BPSW. Haar missie is het sociaal werk continu blijven innoveren zodat de beroepsgroep actueel blijft en blijft aansluiten op de veranderende samenleving en de mogelijkheden van mensen in deze samenleving. ‘Er is geen digitaal sociaal werker, alleen een sociaal werker in de digitale samenleving’.

Aanmelden Ga naar de volledige agenda