BSPW

Verdiepingstraining Beroepsstandaard voor de Jeugd- en gezinsprofessionals en Jeugdzorgwerkers

Aanmelden

Verdiepingstraining Beroepsstandaard voor de Jeugd- en gezinsprofessionals en Jeugdzorgwerkers

Voor professionals (HBO) die de Basistraining Beroepsstandaard Jeugd- en gezinsprofessional (voorheen Jeugdzorgwerker) hebben gevolgd.
Duur 10 uur (4 uur voorbereiding, 4 uur training, 2 uur toets)

Leerdoelen
• Het verwerven van voldoende actuele kennis en overzicht van bedoelingen en consequenties van de professionalisering van de jeugdhulp: maatschappelijk/politiek doel professionalisering; registratie; beroepscode; professionele autonomie; richtlijnen; tuchtrecht en consequenties van onderscheiden verantwoordelijkheden in instellingen
• In staat zijn om deze bedoelingen te herkennen, in eigen woorden weer te geven en te koppelen aan voorbeelden uit de eigen praktijk
• Kennis, vaardigheden en ervaring opdoen over/met morele oordeelsvorming aan de hand van het Stappenplan (inclusief weging artikelen uit de Beroepscode), mede aan de hand van zelf ingebrachte casus uit de eigen werkpraktijk
• Kennis nemen en bewust worden van de verschillen tussen een moreel dilemma, moreel probleem en een morele kwestie (of lastig thema) en wat dit in de praktijk inhoudt.

Resultaat
De deelnemer geeft blijk van professionele autonomie en voldoet aan wat de Beroepscode beoogt: Het beroep deskundig uitoefenen op basis van actuele kennis en gebaseerd op de beroepsstandaard. De professional toetst regelmatig diens visie, handelen en kennis aan het professioneel en beroepsethisch oordeel van collega’s. Een zeker bewustzijn van de eigen professionaliteit is daarbij een noodzakelijk aandachtspunt. (zie ook artikelen B,S en T van de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker)
Een professional onderscheidt zich door een lerende houding en de intrinsieke behoefte om de eigen professionaliteit verder te willen ontwikkelen. Deze training daagt daartoe uit en levert een bijdrage aan de beroepstrots van de sociaal professional die bereid is zijn/haar kennis en visie te toetsen.

Programma (3 onderdelen)
1) Voorbereiding
2) Trainingsbijeenkomst over de thema´s:
a. Professionalisering (in een quiz-spel geeft de deelnemer blijk van adequate basiskennis en de vaardigheid deze te verwoorden)
b. Beroepscode
c. Vakinhoudelijke Richtlijnen Jeugdhulp en jeugdbescherming
d. Tuchtrecht
e. Morele oordeelsvorming
f. Professionele autonomie / Professioneel Statuut
g. Transfer naar de praktijk: professionele toekomst
3) Toets online in te leveren binnen 14 dagen

Algemeen
De combinatie van Basistraining en Verdiepingstraining komt tegemoet aan eisen voor beroeps(her)registratie van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Voorwaarde is dat aan alle voorwaarden en onderdelen van zowel de basis- als de verdiepingstraining (3 onderdelen) volledig is voldaan.
De beroepscode is gedefinieerd door professionals op basis van ervaringen met ethische dilemma´s in de praktijk. De BPSW is als beroepsvereniging en vertegenwoordiger van professionals eigenaar van de Beroepscode Jeugd- en Gezinsprofessional.

BPSW school werkt samen met zeer ervaren trainers en organiseert op het gebied van de Jeugdhulp o.a.
• trainingen voor leidinggevenden
• dialoogbijeenkomsten rond professionele autonomie
• trainingen voor professionals
Bekijk het complete scholingsaanbod op onze website
of neem contact op met BPSW-school via bpswschool@bpsw.nl

Aanmelden Ga naar de volledige agenda