Nieuws

Richtlijnen J&J: 16de richtlijn gaat over trauma

In de jeugdhulp en jeugdbescherming valt het woord ‘trauma’ soms al snel, maar wat wordt er nu precies mee bedoeld? Hoe zien normale én afwijkende reacties van kinderen en jongeren op ingrijpende gebeurtenissen eruit en hoe kunnen jeugdprofessionals hen daarbij ondersteunen? Wanneer zet je een signaleringsinstrument in? En wie kan wat bieden aan passende hulp […]

Lees verder

Mijlpaal: Expertiseprofiel casemanager dementie sociaal werk zorg

De BPSW en het werkveld hebben samen het ‘Expertiseprofiel casemanager dementie sociaal werk zorg’ ontwikkeld. Hierin staan de competenties voor de casemanager dementie sociaal werk zorg beschreven. Uitgangspunt van het profiel is dat casemanagement bij moet dragen aan de best mogelijke zorg, ondersteuning en begeleiding voor mensen met dementie en hun cliëntsysteem. Op 19 november […]

Lees verder

Leertafel afwegingskader Meldcode. Denk en praat mee op donderdag 13 december

Vanuit  het cluster psychologen, pedagogen, (psycho)therapeuten en sociaal werkers (inclusief jeugd- en gezinsprofessionals) nemen we deel aan een leertafel met Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek. Met die leertafel kijken we aan de hand van concrete meldingen hoe de samenwerking tussen melder en Veilig Thuis zou kunnen verlopen en wat daarin wel en niet werkt. Tijdens […]

Lees verder

Gratis Webinar Afwegingskader Meldcode

Even bijgepraat worden over de belangrijkste veranderingen die per 1 januari 2019 aan de orde zijn rond de Wet Meldcode? Op maandagavond 10 december om 20.00 uur geven Mariska van der Steege (projectleider van ons cluster) en Paul Baeten (Landelijk Netwerk Veilig Thuis) een webinar over de veranderingen rond de meldcode en het afwegingskader, de veranderingen […]

Lees verder

Mooi afscheid van Josien Hofs

Bestuurlid Josien Hofs nam 15 november met een mooi symposium over sociaal werk en sociale rechtvaardigheid afscheid als bestuurslid van de BPSW. In haar slotwoord hield Josien een sterk pleidooi voor activistisch sociaal werk. En de noodzaak problemen niet uitsluitend te individualiseren. Veel problemen hebben ook een maatschappelijke component: armoede, werkloosheid, huisvestingsbeleid, discriminatie. BPSW-voorzitter Jan […]

Lees verder

Lezing Rory Truell van de IFSW

Op donderdag 15 november was secretary-general van de International Federation of Social Workers Rory Truell te gast bij de Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW). Internationaal is Sociaal Werk één van de snelst groeiende beroepen. Truell gaf in zijn lezing veel inspirerende voorbeelden van succesvolle sociaal werkers wereldwijd. Het beroep ontwikkelt zich overal steeds […]

Lees verder

Contributietarieven 2019

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 15 november 2018 zijn de contributietarieven voor kalenderjaar 2019 vastgesteld. Op basis van de prognoses van het CPB  omtrent loon- en prijsontwikkeling in 2019 van 2% en daarmee ook hogere kosten voor BPSW in 2019, is een verhoging van de contributies met 2% ingaande 1 januari 2019 noodzakelijk. U […]

Lees verder

Pensioenvoorziening voor ZZP-ers

Pensioen staat momenteel volop in de belangstelling door de discussie over de hervorming van ons pensioenstelsel en de vraag of zelfstandigen onder een verplichting moeten vallen. Voor PZO, als belangenbehartiger van zelfstandigen, is dit een belangrijk onderwerp in de lobby. Het standpunt van PZO is dat er hard moet worden gewerkt aan de vergroting van […]

Lees verder

Duizendste geregistreerde GGZ- agoog

De Functiegroep GGZ – agoog van de BPSW heeft de 1000 ste  geregistreerde GGZ – agoog  op 8 november op haar werk verrast en in het zonnetje gezet. Dit in aanwezigheid van het Registerplein en de COOAB.   Mirjam Karelse, de 1000ste geregistreerde GGZ – agoog ontvangt hier een jaar gratis lidmaatschap van de BPSW.  […]

Lees verder

Veel media-aandacht voor de acties van de jeugdzorgwerkers

Eerder deze week schreven we al over de acties van jeugdzorgwerkers. Er is veel media-aandacht voor deze acties: Maandag 5 november zaten jeugdzorgwerkers en jongeren bij PAUW Bij Hart van Nederland (6 november) vertelt jeugdzorgwerker Mascha Hornung met welke schrijnende kwesties zij wordt geconfronteerd in haar dagelijkse praktijk. Ook  Hallo Nederland (6 november, direct het eerste item) besteedt […]

Lees verder

Magazine “Samen werken aan professionalisering”

Ga sámen aan de slag met de nieuwe professionaliseringsopgaven door te leren van en met elkaar Dit magazine laat zien wat er de afgelopen jaren is gedaan om de kennis en kunde van de jeugdprofessionals op peil te houden, te vergroten en te reflecteren op het eigen handelen. Verschillende tools en instrumenten zijn ontwikkeld om […]

Lees verder

BPSW steunt acties voor oplossing Kinderpardon – Doet u mee?

De BPSW heeft zich – als beroepsvereniging van professionals die in hun werk veel te maken krijgen met kinderen in de knel – geschaard achter een aantal initiatieven waarin gepleit wordt voor een oplossing voor de 400 kinderen die momenteel vastzitten in onze asielprocedure(s). Veel mensen denken dat er met de komst van het Kinderpardon […]

Lees verder

Interactieve PDF over tuchtrecht

In deze PDF staan alle veel voorkomende vragen over het tuchtrecht. Zowel het tuchtrecht BIG,SKJ en het verenigingsluchtrecht van de beroepsverenigingen BPSW, NIP en NVO worden besproken. Door de interactieve opzet klik je snel door naar de informatie die voor jou van belang is. Bekijk de interactieve PDF hier.

Lees verder

Kompas in de Jeugdhulp en Jeugdbescherming

Jeugdhulpverleners en jeugdbeschermers werken in een belangrijke, uitdagende, maar ook veeleisende omgeving. En dus staan zij vaak voor beroepsethische vraagstukken en dilemma’s. De beroepscode van een beroepsgroep kan hen daarbij ondersteunen. Een beroepscode gaat onder meer over vakbekwaamheid, verantwoordelijkheid, respect en integriteit – kortom: dat wat jeugdprofessionals tot goede professionals maakt. Met dit Kompas bieden […]

Lees verder

Oproep: bekostiging sociaal werk in jouw gemeente?

Oproep: Help je collega sociaal werker die last heeft van bezuinigingen op het werk. De BPSW vraagt namens leden aan sociaal werkers, maatschappelijk werkers of wijkteammedewerkers: hanteert jouw gemeente nog een norm voor de omvang van het sociaal werk? Bijvoorbeeld in aantal fte’s sociaal werk per x-aantal inwoners? Je antwoord graag naar jwbruins@bpsw.nl. Bellen mag […]

Lees verder

Jeugdzorgwerkers in actie

Jeugdzorgwerkers bieden dinsdag 6 november een manifest aan aan de Tweede Kamer. Ze vragen samen met de FNV om acties van de politiek voordat het echt misgaat. Lees het manifest en je kunt nog meedoen met de tocht die er aan voorafgaat in Den Haag. De BPSW ondersteunt de actie en het manifest. Jeugdzorgwerkers maken […]

Lees verder

Website over informatie delen in het sociaal domein gelanceerd

Wanneer mogen professionals in sociaal werk informatie delen met anderen? Minister de Jonge overhandigde vandaag de website ‘kiezen-en-delen’ aan de branche- en beroepsorganisaties. De site helpt bij vragen en dilemma’s die voortkomen uit bijvoorbeeld de AVG, de Jeugdwet, beroepsgeheim, beroepscode en meldplicht. Onze directeur Jan Willem Bruins nam namens de betrokken beroepsverenigingen deze site van […]

Lees verder

Kinderen en internet; alle feiten en fabels op een rij – 4 december (adv)

Kinderen laten zich meer verleiden door internet dan snoep. Deze opvallende conclusie komt uit het recente Norton-onderzoek gedaan onder kinderen van 5 tot 16 jaar. Kinderen kijken per dag gemiddeld tweeënhalf uur naar een mobiel apparaat, wat allerlei risico’s met zich mee kan brengen: een bochel, bijziendheid, gehoorschade, concentratie- en slaapproblemen, obesitas. Terwijl ouders in […]

Lees verder

Programma Volwaardig leven van start

Op 1 oktober jl. lanceerde VWS het programma ‘Volwaardig leven’, met onder meer verschillende naasten, ervaringsdeskundigen en professionals. Zij vertelden hun verhaal en onderstreepten daarmee het belang van het programma. Marco Budding, covoorzitter van de functiegroep begeleiders gehandicaptenzorg BPSW, was een van hen. Hij vertelde met trots over het vak van begeleider en over de […]

Lees verder

Samen staan voor je vak: Meld je aan voor de leergang ambassadeur jeugd!

Ben je een jeugd- en gezinsprofessional, psycholoog, pedagoog, ambulant begeleider, jeugdbeschermer, jongerenwerker of heb  je een vergelijkbaar beroep binnen de jeugdhulp of jeugdbescherming? Wil je samen staan en gaan voor goede hulp voor de jeugd? Wil jij jezelf verder ontwikkelen via een unieke ambassadeursopleiding? Aanleiding voor deze leergang Door de komst van de Jeugdwet in […]

Lees verder

Dag van de Sociaal Werker op woensdag 13 maart 2019

Preventie voorop en terug naar de basis! Op de derde editie van de Dag van de Sociaal Werker staat het werk van sociale professionals centraal. Dit is de dag voor en door sociaal werkers. Met sterk inhoudelijke sprekers en experts uit de praktijk die allen tot doel hebben preventie weer centraal te stellen in het […]

Lees verder

Begeleide Intervisiegroep voor sociaal werkers binnen de gezondheidszorg bij de BPSW van start, doe je mee?

Werken binnen de gezondheidszorg brengt dilemma’s met zich mee. Omdat de BPSW hecht aan reflectie als onderdeel van het professioneel handelen, wil de BPSW de mogelijkheid bieden aan sociaal werkers / maatschappelijk werkers binnen de gezondheidszorg om deel te nemen aan begeleide intervisie. Deze intervisiegroep komt op jaarbasis 6 keer bijeen in Utrecht van 16.00 […]

Lees verder

Reflectietool integrale zorg voor kind en gezin

Kinderen met een chronische lichamelijke of psychische aandoening en hun gezinnen hebben vaak te maken met veel verschillende hulpverleners en organisaties. Voor hen ontwikkelden Vilans en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) de reflectietool Integrale zorg voor kind en gezin. De tool is een hulpmiddel voor professionals om de zorg zo goed mogelijk te organiseren rond de […]

Lees verder

Deelnemers en meelezers gezocht voor praktijktoets Richtlijn Scheiding

De beroepsverenigingen BPSW, NIP en NVO zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkelingen van richtlijnen in de Jeugdhulp en Jeugdbescherming. Het NJi is daarin de kennis- en procespartner. Na een aantal jaren worden bestaande richtlijnen getoetst op actualiteit. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn in de praktijk of in de stand van de wetenschap kan een richtlijn […]

Lees verder

Nascholing Samen beter worden – multicultureel werken (adv)

Samen met de afdelingen pedagogische zorg van het WAKZ, maatschappelijk werk en geestelijke verzorging van het LUMC organiseert het Leids Universitair Medisch Centrum de nascholing Samen beter worden – multicultureel werken. Deze nascholing richt zich op pedagogisch medewerkers, maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers werkzaam in het ziekenhuis. Tijdens deze nascholing is aandacht voor de documentaire […]

Lees verder

Interview over verbeterde meldcode: ‘We beogen meer veiligheid voor kinderen en kwetsbare gezinnen’

Per 1 januari 2019 verandert de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Projectleider Mariska van der Steege vertelt over de totstandkoming van de verbeterde meldcode en wat er verandert. ‘We beogen meer veiligheid voor kinderen en kwetsbare gezinnen’. Waarom een verbeterde meldcode? ‘We signaleren gezinnen waar structureel en ernstig geweld speelt te weinig en als we […]

Lees verder

EVC-loket HBO Jeugd- en gezinsprofessional per 1 oktober open en EVC-procedure van start

Vanaf 1 oktober 2018 is het EVC-loket hbo Jeugd- en gezinsprofessional open en kun je starten met de EVC-procedure ‘vakbekwame hbo Jeugd- en gezinsprofessional’ . Het doorlopen van deze EVC-procedure geeft, na het verzilveren van je ervaringscertificaat in een vakbekwaamheidsbewijs, recht op (her)registratie als Jeugd- en gezinsprofessional bij SKJ. EVC staat voor ‘Erkenning eerder Verworven […]

Lees verder