Nieuws

Humanitaire ramp in Jemen: BPSW steunt actie voor sociaal werk in Jemen

Vier jaar oorlog heeft in Jemen veel slachtoffers van geweld, ziekte en honger geëist. Volgens de Verenigde Naties dreigt in 2019 in Jemen één van de grootste humanitaire rampen van 2019 te voltrekken. De BPSW heeft contact gezocht met de Jemenitische Beroepsvereniging van Sociaal Werkers met de vraag wat de BPSW voor hen kan doen. […]

Lees verder

BPSW steunt actie Defence for Children: Laat ze blijven. Een update

Zo’n 400 kinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland zijn, vallen buiten het kinderpardon. Vorige week verscheen een rapport waarin wetenschappers concluderen dat kinderen die na jarenlang verblijf in Nederland met uitzetting bedreigd worden, extreem kwetsbaar zijn vanwege de voortdurende stress en een gebrek aan stabiliteit. De BPSW steunt, net als een aantal […]

Lees verder

Tip: Contributie BPSW vergoed krijgen via de cao

In de meeste cao’s zijn mogelijkheden opgenomen om de contributie van de BPSW (gedeeltelijk) vergoed te krijgen. Soms kan het verrekend worden met je budget voor scholing- en deskundigheidsbevordering, soms kun je je contributie verrekenen met je brutoloon. Vraag bij je eigen instelling naar de mogelijkheden. We hebben de vergoeding per cao vast voor je uitgezocht. […]

Lees verder

1000e geregistreerde GGZ-agoog in het zonnetje gezet. ‘Ik voel mij een GGZ-agoog. Het is mijn beroepsidentiteit.’

Onlangs registreerde de 1000e GGZ-agoog zich bij Registerplein. De BPSW functiegroep GGZ- agoog en COOAB lieten deze mijlpaal niet zomaar voorbij gaan. GGZ-agoog Mirjam Karelse werd op haar werkplek, de polikliniek van GGZ inGeest Amsterdam, verrast met bloemen, een jaar gratis BPSW-lidmaatschap en een jaar gratis registratie bij Registerplein. Tijd om deze topper aan jullie […]

Lees verder

Inspiratiedag van het European Solidarity Corps

Het European Solidarity Corps is gestart! In dit nieuwe subsidieprogramma van de Europese Unie kunnen jongeren tussen de 18-30 jaar uit heel Europa vrijwilligerswerk doen, lokaal een solidariteitsproject organiseren en uitvoeren of een werkervaringsplek of baan vinden in een land binnen Europa. Het European Solidarity Corps geeft jouw organisatie de kans om waardevolle projecten op […]

Lees verder

Oproep: meepraten over leren van calamiteiten in de jeugdhulp

Het Nivel is op zoek naar professionals die in een groepsgesprek willen meepraten over leren van calamiteiten in de jeugdhulpverlening. Het gaat om zorgverleners, kwaliteits-functionarissen, managers en opleiders uit de jeugdsector. We zoeken deelnemers voor een groepsgesprek (8-10 personen) in Utrecht. Doet u mee? Dit gesprek gaat over onderwerpen als: – Leren van calamiteiten in […]

Lees verder

Expertisedag voor Maatschappelijk werkers (adv)

31 januari 2019, Ede Voor grensverleggers in het maatschappelijk werk. Maatschappelijk werkers worden dagelijks met zeer uiteenlopende vragen en situaties geconfronteerd. Zij staan hierin dicht bij hun cliënten, en dat kan aangrijpend zijn. Daarom is het goed af en toe stil te staan bij en meer te leren over verschillende aspecten van deze dagelijkse praktijk. […]

Lees verder

Succesvolle actie Rotterdams regionetwerk BPSW m.b.t. wijkteams

De Rotterdamse Rekenkamer heeft een vernietigend rapport geschreven over de sociale wijkteams. Het BPSW-regionetwerk Rotterdam herkent door signalen uit het werkveld veel van de kritiek van de Rekenkamer. De belangrijkste punten zijn het ontbreken van professionele autonomie, de omvangrijke bureaucratie, de wachtlijsten en de ingewikkelde toegang voor hulpvragers tot de wijkteams. De BPSW heeft een […]

Lees verder

Een handreiking voor verwarde personen: denk je mee?

Verwarde personen, dan wel personen met verward gedrag, is een thema dat de afgelopen periode veel aandacht in de media heeft gehad en hoog op de politieke agenda staat. ZonMw subsidieert dan ook projecten op dit terrein. Een aantal GGD’en heeft een projectvoorstel bij ZonMw ingediend dat zich richt op preventie. De GGD’en zijn op […]

Lees verder

Richtlijnen J&J: 16de richtlijn gaat over trauma

In de jeugdhulp en jeugdbescherming valt het woord ‘trauma’ soms al snel, maar wat wordt er nu precies mee bedoeld? Hoe zien normale én afwijkende reacties van kinderen en jongeren op ingrijpende gebeurtenissen eruit en hoe kunnen jeugdprofessionals hen daarbij ondersteunen? Wanneer zet je een signaleringsinstrument in? En wie kan wat bieden aan passende hulp […]

Lees verder

Mijlpaal: Expertiseprofiel casemanager dementie sociaal werk zorg

De BPSW en het werkveld hebben samen het ‘Expertiseprofiel casemanager dementie sociaal werk zorg’ ontwikkeld. Hierin staan de competenties voor de casemanager dementie sociaal werk zorg beschreven. Uitgangspunt van het profiel is dat casemanagement bij moet dragen aan de best mogelijke zorg, ondersteuning en begeleiding voor mensen met dementie en hun cliëntsysteem. Op 19 november […]

Lees verder

Leertafel afwegingskader Meldcode. Denk en praat mee op donderdag 13 december

Vanuit  het cluster psychologen, pedagogen, (psycho)therapeuten en sociaal werkers (inclusief jeugd- en gezinsprofessionals) nemen we deel aan een leertafel met Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek. Met die leertafel kijken we aan de hand van concrete meldingen hoe de samenwerking tussen melder en Veilig Thuis zou kunnen verlopen en wat daarin wel en niet werkt. Tijdens […]

Lees verder

Gratis Webinar Afwegingskader Meldcode

Even bijgepraat worden over de belangrijkste veranderingen die per 1 januari 2019 aan de orde zijn rond de Wet Meldcode? Op maandagavond 10 december om 20.00 uur geven Mariska van der Steege (projectleider van ons cluster) en Paul Baeten (Landelijk Netwerk Veilig Thuis) een webinar over de veranderingen rond de meldcode en het afwegingskader, de veranderingen […]

Lees verder

Mooi afscheid van Josien Hofs

Bestuurlid Josien Hofs nam 15 november met een mooi symposium over sociaal werk en sociale rechtvaardigheid afscheid als bestuurslid van de BPSW. In haar slotwoord hield Josien een sterk pleidooi voor activistisch sociaal werk. En de noodzaak problemen niet uitsluitend te individualiseren. Veel problemen hebben ook een maatschappelijke component: armoede, werkloosheid, huisvestingsbeleid, discriminatie. BPSW-voorzitter Jan […]

Lees verder

Lezing Rory Truell van de IFSW

Op donderdag 15 november was secretary-general van de International Federation of Social Workers Rory Truell te gast bij de Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW). Internationaal is Sociaal Werk één van de snelst groeiende beroepen. Truell gaf in zijn lezing veel inspirerende voorbeelden van succesvolle sociaal werkers wereldwijd. Het beroep ontwikkelt zich overal steeds […]

Lees verder

Contributietarieven 2019

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 15 november 2018 zijn de contributietarieven voor kalenderjaar 2019 vastgesteld. Op basis van de prognoses van het CPB  omtrent loon- en prijsontwikkeling in 2019 van 2% en daarmee ook hogere kosten voor BPSW in 2019, is een verhoging van de contributies met 2% ingaande 1 januari 2019 noodzakelijk. U […]

Lees verder

Pensioenvoorziening voor ZZP-ers

Pensioen staat momenteel volop in de belangstelling door de discussie over de hervorming van ons pensioenstelsel en de vraag of zelfstandigen onder een verplichting moeten vallen. Voor PZO, als belangenbehartiger van zelfstandigen, is dit een belangrijk onderwerp in de lobby. Het standpunt van PZO is dat er hard moet worden gewerkt aan de vergroting van […]

Lees verder

Duizendste geregistreerde GGZ- agoog

De Functiegroep GGZ – agoog van de BPSW heeft de 1000 ste  geregistreerde GGZ – agoog  op 8 november op haar werk verrast en in het zonnetje gezet. Dit in aanwezigheid van het Registerplein en de COOAB. Mirjam Karelse, de 1000ste geregistreerde GGZ – agoog ontvangt hier een jaar gratis lidmaatschap van de BPSW.  Haar […]

Lees verder

Veel media-aandacht voor de acties van de jeugdzorgwerkers

Eerder deze week schreven we al over de acties van jeugdzorgwerkers. Er is veel media-aandacht voor deze acties: Maandag 5 november zaten jeugdzorgwerkers en jongeren bij PAUW Bij Hart van Nederland (6 november) vertelt jeugdzorgwerker Mascha Hornung met welke schrijnende kwesties zij wordt geconfronteerd in haar dagelijkse praktijk. Ook  Hallo Nederland (6 november, direct het eerste item) besteedt […]

Lees verder

Magazine “Samen werken aan professionalisering”

Ga sámen aan de slag met de nieuwe professionaliseringsopgaven door te leren van en met elkaar Dit magazine laat zien wat er de afgelopen jaren is gedaan om de kennis en kunde van de jeugdprofessionals op peil te houden, te vergroten en te reflecteren op het eigen handelen. Verschillende tools en instrumenten zijn ontwikkeld om […]

Lees verder

BPSW steunt acties voor oplossing Kinderpardon – Doet u mee?

De BPSW heeft zich – als beroepsvereniging van professionals die in hun werk veel te maken krijgen met kinderen in de knel – geschaard achter een aantal initiatieven waarin gepleit wordt voor een oplossing voor de 400 kinderen die momenteel vastzitten in onze asielprocedure(s). Veel mensen denken dat er met de komst van het Kinderpardon […]

Lees verder

Interactieve PDF over tuchtrecht

In deze PDF staan alle veel voorkomende vragen over het tuchtrecht. Zowel het tuchtrecht BIG,SKJ en het verenigingsluchtrecht van de beroepsverenigingen BPSW, NIP en NVO worden besproken. Door de interactieve opzet klik je snel door naar de informatie die voor jou van belang is. Bekijk de interactieve PDF hier.

Lees verder

Kompas in de Jeugdhulp en Jeugdbescherming

Jeugdhulpverleners en jeugdbeschermers werken in een belangrijke, uitdagende, maar ook veeleisende omgeving. En dus staan zij vaak voor beroepsethische vraagstukken en dilemma’s. De beroepscode van een beroepsgroep kan hen daarbij ondersteunen. Een beroepscode gaat onder meer over vakbekwaamheid, verantwoordelijkheid, respect en integriteit – kortom: dat wat jeugdprofessionals tot goede professionals maakt. Met dit Kompas bieden […]

Lees verder

Oproep: bekostiging sociaal werk in jouw gemeente?

Oproep: Help je collega sociaal werker die last heeft van bezuinigingen op het werk. De BPSW vraagt namens leden aan sociaal werkers, maatschappelijk werkers of wijkteammedewerkers: hanteert jouw gemeente nog een norm voor de omvang van het sociaal werk? Bijvoorbeeld in aantal fte’s sociaal werk per x-aantal inwoners? Je antwoord graag naar jwbruins@bpsw.nl. Bellen mag […]

Lees verder

Jeugdzorgwerkers in actie

Jeugdzorgwerkers bieden dinsdag 6 november een manifest aan aan de Tweede Kamer. Ze vragen samen met de FNV om acties van de politiek voordat het echt misgaat. Lees het manifest en je kunt nog meedoen met de tocht die er aan voorafgaat in Den Haag. De BPSW ondersteunt de actie en het manifest. Jeugdzorgwerkers maken […]

Lees verder

Website over informatie delen in het sociaal domein gelanceerd

Wanneer mogen professionals in sociaal werk informatie delen met anderen? Minister de Jonge overhandigde vandaag de website ‘kiezen-en-delen’ aan de branche- en beroepsorganisaties. De site helpt bij vragen en dilemma’s die voortkomen uit bijvoorbeeld de AVG, de Jeugdwet, beroepsgeheim, beroepscode en meldplicht. Onze directeur Jan Willem Bruins nam namens de betrokken beroepsverenigingen deze site van […]

Lees verder

Programma Volwaardig leven van start

Op 1 oktober jl. lanceerde VWS het programma ‘Volwaardig leven’, met onder meer verschillende naasten, ervaringsdeskundigen en professionals. Zij vertelden hun verhaal en onderstreepten daarmee het belang van het programma. Marco Budding, covoorzitter van de functiegroep begeleiders gehandicaptenzorg BPSW, was een van hen. Hij vertelde met trots over het vak van begeleider en over de […]

Lees verder

Dag van de Sociaal Werker op woensdag 13 maart 2019

Preventie voorop en terug naar de basis! Op de derde editie van de Dag van de Sociaal Werker staat het werk van sociale professionals centraal. Dit is de dag voor en door sociaal werkers. Met sterk inhoudelijke sprekers en experts uit de praktijk die allen tot doel hebben preventie weer centraal te stellen in het […]

Lees verder