Nieuws

Het kan en moet beter bij scheidingen, omwille van het kind

Zo’n 16.000 kinderen hebben nu ernstige last van de scheiding van hun ouders. Ze hebben moeite op school, emotionele stress, vertonen meer crimineel gedrag en krijgen vaker problemen in toekomstige relaties. De boodschap van André Rouvoet: als samenleving pikken we dat niet langer. Er moet bij een scheiding meer oog zijn voor het kind. Zijn […]

Lees verder

Op de bres voor maatschappelijk werk in casemanagement dementie

Profilering en positionering van het maatschappelijk werk zijn kernactiviteiten van de BPSW. Zo zet stafmedewerker Jolanda Winters zich in voor een stevigere positie van het maatschappelijk werk in het vakgebied casemanagement dementie. Dat is nodig, omdat er sprake is van de ontwikkeling van een nieuw functieprofiel casemanagement dementie met als benaming ‘expertiseprofiel dementieverpleegkundige.’ Met dit […]

Lees verder

Column: De stem van de professional

Door Lies Schilder, algemeen directeur BPSW De BPSW heeft samen met 14 andere beroepsverenigingen op 5 februari 2018 een eigen evaluatie van de jeugdwet aan de Tweede Kamer aangeboden, parallel aan de tussenevaluatie die in opdracht van de ministers van VWS en V&J is uitgevoerd. In hun evaluatierapport, ‘De stem van de professional’, doen de […]

Lees verder

Jeugd- en gezinsprofessionals gezocht voor intervisie in Amsterdam

Hallo! Wij zijn in maart 2018 gestart met een intervisiegroep van jeugd- en gezinsprofessionals. Wij zijn nu met vier personen, en zoeken nog een of twee personen om bij ons aan te sluiten. Regio Amsterdam. Heb je interesse? Stuur een mailtje naar concreet020@gmail.com Met vriendelijke groet, Marieke van Rooij

Lees verder

Sjef is Sociaal Werker van het Jaar 2018!

  Sjef van der Klein is tijdens de Dag van de Sociaal Werker verkozen tot Sociaal Werker van het Jaar 2018. Na een spannende eindstrijd bleek Sjef, sociaal werker bij ContourdeTwern in Tilburg, de meeste stemmen te hebben ontvangen. Komend jaar is hij dé ambassadeur van het sociaal werk. ‘In zijn optreden laat hij zien […]

Lees verder

Historische mijlpaal voor sociaal werkers

Eerste Beroepsregister, Beroepscode en Beroepscompetentieprofiel voor sociaal werkers Sociaal Werk is een vak dat je moet bijhouden. Burgers mogen rekenen op actuele vakbekwaamheid. Met trots presenteert het programma Sociaal Werk Versterkt daarom het eerste Beroepsregister, Beroepscompetentieprofiel en de eerste Beroepscode voor sociaal werkers. Sociaal werkers kunnen deze gebruiken om hun vak gericht bij te houden. […]

Lees verder

Spreekuur bij de BPSW voor praktische, juridische en ethische vragen

De gemeente waar ik werk wil voor de financiering van de hulp informatie over de inhoud van de hulpverlening. Mijn cliënten hebben aangegeven dat de gemeente niets van hun problemen mag weten. Wat kan ik doen? Een jongere heeft zich zelfstandig bij mij gemeld met depressieve klachten en ik heb er een raar gevoel bij. […]

Lees verder

Meelezers en commentaargevers gezocht voor herziening richtlijn jeugdhulp: Ernstige gedragsproblemen

Ben jij deskundig/gespecialiseerd in de ernstige gedragsproblemen bij kinderen? Wat moeten jeugdprofessionals weten over ernstige gedragsproblemen? Hoe kun je kinderen, jongeren en hun ouders ondersteunen wanneer er ernstige gedragsproblemen spelen? En wat kun je dan vervolgens het beste doen? Op die drie vragen geeft de richtlijn Ernstige gedragsproblemen jeugdhulp en jeugdbescherming antwoorden. Deze richtlijn is […]

Lees verder

Ontwikkeling van afwegingskaders in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

In de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning (welzijn), jeugdhulp en justitie ligt de wettelijke plicht sinds 1 juli 2013 om te werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Vanaf 1 januari 2019 zijn professionals binnen de beroepsgroepen in deze sectoren verplicht te werken met een afwegingskader in stap 4 van de Meldcode. Daarom […]

Lees verder

Dé Competentietool voor vakbekwaam werken voor jeugd- en gezinsprofessionals

Het competentieprofiel voor jeugd- en gezinsprofessionals is beschreven vanuit het perspectief van het kind, de jongere, het gezin en hun netwerk. Professionals worden daarmee uitgedaagd de jeugdige écht centraal te stellen en vanuit zijn of haar perspectief te denken en te handelen. Daarnaast stimuleert het professionals om te blijven investeren in hun beroepsontwikkeling. Op basis […]

Lees verder

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving: Betrek ervaringskennis bij het maken van beleid

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) heeft sinds april 2017 de dialoog gezocht over de zes onderwerpen uit De Zorgagenda voor een gezonde samenleving. Ruim 17.000 patiënten, cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers, zorg- en hulpverleners, bestuurders en gemeenten deelden hun dagelijkse ervaringen met de RVS. Een belangrijke les uit de raadpleging is dat dagelijkse ervaringen van […]

Lees verder

JEP Advieslijn helpt jeugdprofessionals bij vragen over extremisme en polarisatie

Professionals in de jeugdhulp die te maken hebben met vraagstukken rond polarisatie, extremisme en radicalisering kunnen vanaf nu terecht bij het nieuwe landelijke Platform JEP. Op donderdag 8 februari werd het platform officieel geopend door minister Hugo de Jonge (VWS) samen met Naïma Azough (voormalig speciaal rapporteur preventie extremisme). Professionals die met jongeren werken, hebben […]

Lees verder

Informatiebijeenkomsten Professionalisering in Jeugdhulp en Jeugdbescherming

De komende maanden zijn er door heel Nederland Informatiebijeenkomsten Professionalisering in Jeugdhulp en Jeugdbescherming ingepland. Tijdens de informatiebijeenkomsten staan actuele thema’s en de laatste ontwikkelingen rondom professionalisering in jeugdhulp en jeugdbescherming centraal. In workshops (o.a. beroepsregistratie voor hbo-professionals, de juiste professional op de juiste plek, cliëntgericht werken, werken volgens professionele standaarden en samen sturen op […]

Lees verder

Omgaan met meerdere beroepscodes als sociaal werker

Dit artikel is een bewerking van Dr. Allan Barsky, professor Social Work aan de Florida Atlantic University en voormalig voorzitter van nationale commissie ethiek van de National Association of Social Workers (NASW). Het originele artikel is gepubliceerd als: Ethics Alive! Coping with Multiple codes of Ethics as a Social Worker (2016) op de website ‘The […]

Lees verder

Uitnodiging voor schoolmaatschappelijk werkers: Werkgroep ‘Informatie-keuzehulp voor zelfbeschadigend gedrag bij jongeren’

Zelfbeschadigend gedrag komt regelmatig voor bij jongeren. Daarvoor gepaste hulp vinden is niet eenvoudig. Om jongeren (en hun naasten) te ondersteunen bij het kiezen van adequate hulp ontwikkelt het Trimbos Instituut een informatie-keuzehulp die daarbij kan helpen. Zou je namens de BPSW willen deelnemen aan de werkgroep? Ten behoeve van de ontwikkeling van de informatie-keuzehulp stelt […]

Lees verder

Werk verantwoord toedelen in wijkteams

Wijkteams kennen verschillende vormen, bijvoorbeeld gebiedsteams, 0-100 teams en jeugdteams. Ook kunnen wijkteams verschillende rollen hebben. Er zijn wijkteams die korte hulpverlening bieden, die beslissen over het inzetten van niet vrij toegankelijke hulp (toegang) of een combinatie van beide. De verschillende vormen en rollen van de wijkteams maakt dat er vaak vragen zijn over wie […]

Lees verder

Beroepsregistratie voor sociaal werker in de jeugdhulp of jeugdbescherming

Ben jij sociaal werker in de jeugdhulp of jeugdbescherming? Dan moet je je in 2018 registreren bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals. In dit filmpje  wordt helder weergegeven hoe dit werkt. Lees het besluit als je meer wil weten over de overgangstermijnen. Kijk in de interactieve pdf Beroepsregistratie en herregistratie: wat […]

Lees verder

Interview met BPSW-lid over de pilot Voorkomen ontspoorde mantelzorg van Meppel

‘Ontspoorde mantelzorg voorkomen’ is een van de vijf pijlers uit het vervolgactieplan ‘Ouderen in veilige handen’. Inmiddels zijn in tien gemeenten pilots in volle gang. Annerieke van Dongen, maatschappelijk werker bij Zorggroep Noorderboog en BPSW-lid, is een van de initiatiefnemers van een pilot in Meppel. Zij vertelt in dit interview over haar doel: een betere preventie […]

Lees verder

Privacy App Jeugd nu ook voor jeugdhulpverleners

Met ingang van 9 januari 2018 is de PrivacyApp Jeugdhulp en jeugdbescherming vernieuwd. Bevatte de eerste versie van de app alleen informatie-flows voor jongeren. In de nieuwe versie zijn nu ook informatie-flows voor jeugdhulpverleners die informatie willen opvragen bij, of verstrekken aan andere professionals, zoals andere jeugdhulpverleners, jeugdartsen of -psychiaters, een voogd of jeugdreclasseerder, de […]

Lees verder

Ondersteuning voor zzp-ers en (kleine) bedrijven bij de eisen van de AVG

In mei 2018 moeten alle organisaties – dus ook bedrijven en zzp ‘ers- voldoen aan nieuwe privacyregels. Dat zijn wettelijke verplichtingen, vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De BPSW ondersteunt leden met een online stappenplan om te voldoen aan de eisen van de AVG. Ook worden er ‘samen-werk’ bijeenkomsten georganiseerd over dit thema, er […]

Lees verder

Nieuwe Handreiking Geheimhouding & Privacy gepubliceerd

In deze uitgave van de BPSW staat de bestaande wet- en regelgeving die voor professionals in het sociaal werk van toepassing kan zijn, kort uitgelegd. Relevante thema’s en wet- en regelgeving worden steeds ingeleid en toegelicht, afgewisseld door de letterlijke wetteksten in kaders. Leden kunnen de handreiking gratis downloaden.

Lees verder

Sociaal werker van het jaar: Wie van de drie volgt Mariska Overgaag op?

Sjef, Habiba en Shailesh; dat zijn de drie genomineerden voor de verkiezing Sociaal Werker van het Jaar 2018. Uit 27 kandidaten koos de jury, onder voorzitterschap van Marijke Vos, deze drie sociaal werkers. Met hun innovatie, passie, inventiviteit en professionaliteit dragen zij van al de voorgedragen sociaal werkers het vak en de branche het meeste […]

Lees verder

Sociaal werk leert van Adviesvangers

Hoe sluiten we als sociaal werkers goed aan bij de verschillende soorten (hulp)vragen en behoeften van burgers? Daarvoor hebben we de kennis van burgers nodig. Burgers weten namelijk welke ondersteuning en hulp zij als helpend ervaren. Om die reden wordt vanuit Sociaal Werk Versterkt met verschillende gemeenten onderzocht wat werkt. Bijvoorbeeld met de Adviesvangersmethode. Met […]

Lees verder

Nieuwe kamer jeugd- en gezinsprofessionals gaat open

Vanaf 1 januari 2018 is het zover, dan kun je je registreren als jeugd- en gezinsprofessional bij SKJ. Deze kamer is bedoeld voor alle hbo-professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming die taken uitvoeren die volgens het Kwaliteitskader Jeugd om de inzet van een geregistreerde professional vragen. Er is dan ook een nieuwe, bijbehorende beroepscode: de ‘Beroepscode […]

Lees verder

De betekenis van emPOWERment voor onszelf

Een plan van aanpak om onrechtvaardige zaken aan te pakken Hoe pak je zaken in je werk aan die je onverteerbaar, onrechtvaardig of nodeloos beperkend vindt? Hieronder vind je een plan van aanpak, zoals die behandeld werd in de workshop De betekenis van empowerment voor onszelf op het jaarcongres van de BPSW. In de workshop De […]

Lees verder

Nieuwe Beroepscode voor de Jeugd- en Gezinsprofessional

Er is een nieuwe beroepscode uitgegeven door de BPSW voor professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming. De Beroepscode voor de Jeugd- en gezinsprofessional. Beroepsnormen voor de beroepsvariant jeugd- en gezinsprofessional is hier te downloaden. Als professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming word je in je dagelijks werk geconfronteerd met dilemma’s en keuzes. Elke situatie en cliënt is […]

Lees verder

Beroeps-kracht: in balans blijven

Door: Lies Schilder, algemeen directeur BPSW Hopelijk hebt u op 16 november uw beroeps-kracht versterkt op het jaarcongres van de BPSW. De positieve evaluaties wijzen wel in die richting! Zelf heb ik ook genoten van de presentaties en de ontmoetingen. Bovendien was het leerzaam om zelf een lezing te verzorgen. Deze ging over de noodzaak […]

Lees verder