Interview over verbeterde meldcode: ‘We beogen meer veiligheid voor kinderen en kwetsbare gezinnen’

Per 1 januari 2019 verandert de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Projectleider Mariska van der Steege vertelt over de totstandkoming van de verbeterde meldcode en wat er verandert. ‘We beogen meer veiligheid voor kinderen en kwetsbare gezinnen’.

Waarom een verbeterde meldcode?
‘We signaleren gezinnen waar structureel en ernstig geweld speelt te weinig en als we met een aantal hulpverleners met een gezin aan het werk zijn, dan lukt het vaak niet om het geweld te stoppen. Het doel van de verbeterde meldcode is dat meer casussen op de radar van Veilig Thuis komen, en dat zij  die langduriger gaan volgen. Daarom hebben we als beroepsgroepen het afwegingskader voor de meldcode opgesteld. Dat is een professionele norm waarmee we kunnen bepalen of melden bij Veilig Thuis noodzakelijk is. Ook gaan we partnerships ontwikkelen, zodat professionals in de hulpverlening gezamenlijk optrekken met Veilig Thuis.’

Wat verandert er?
‘In de verbeterde meldcode zijn twee besluiten opgenomen. Is melden noodzakelijk? En is zelf passende en toereikende hulp bieden of organiseren (ook) mogelijk? Om dit goed te kunnen afwegen zijn vijf afwegingsvragen toegevoegd waarbij we handvatten voor professionals hebben gemaakt. Het grootste verschil met de huidige meldcode is dat het niet meer gaat over óf melden óf hulpverlenen, maar om én melden, én hulpverlenen danwel hulp organiseren.’

Waarom is het zo belangrijk dat beroepsverenigingen hierin meedoen?
‘Om het afwegingskader zo praktijkgericht en concreet mogelijk te maken is de beroepsgroep nodig om mee te denken en mee te ontwikkelen. We hebben aanvullende vragen en voorbeelden gemaakt die illustreren wanneer melden volgens onze beroepsgroep noodzakelijk is. Ik hoop dat het professionals helpt om complexe situaties te beoordelen.

Dit afwegingskader is een professionele norm en die moet je als beroepsgroep met elkaar maken. Dat moet je je nooit laten opleggen door de overheid of een andere partij. Het beoordelen van cliëntsituaties is ons vak. Belangrijk is dat als jij als professional vindt dat je moet melden, je dat ook moet doen. Ook als een collega dat niet vindt. Je moet daarin je professionele verantwoordelijkheid nemen.’

Werken met de verbeterde meldcode is vanaf 1 januari 2019 verplicht voor mensen die werken in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie. Zie het webdossier voor meer informatie.

De BPSW organiseert op 15 februari 2019 een scholing over de meldcode en het afwegingskader.  

Regionale informatiebijeenkomsten
In vier regionale informatiebijeenkomsten informeren we professionals van het cluster sociaal werkers en jeugd- en gezinsprofessionals, pedagogen, psychologen en (psycho)therapeuten over de verbeterde meldcode en het afwegingskader. Meer informatie