Privacy App Jeugd nu ook voor jeugdhulpverleners

Met ingang van 9 januari 2018 is de PrivacyApp Jeugdhulp en jeugdbescherming vernieuwd. Bevatte de eerste versie van de app alleen informatie-flows voor jongeren. In de nieuwe versie zijn nu ook informatie-flows voor jeugdhulpverleners die informatie willen opvragen bij, of verstrekken aan andere professionals, zoals andere jeugdhulpverleners, jeugdartsen of -psychiaters, een voogd of jeugdreclasseerder, de gemeente of wijkteam.

Ook geeft de app informatie over het doen van meldingen bij de Raad, Veilig Thuis of in de Verwijs Index Risicojongeren en het organiseren van casusoverleggen. Voor smartphones en tablets is de app te downloaden via jeugdconnect.nl/privacy.

Gebruikers van laptops en desktops kunnen het webadres van de app opslaan in de favorieten van hun browser. De komende maanden zullen nieuwe informatie-flows worden toegevoegd voor andere categorieën professionals, onder andere voor jeugdbeschermers en de jeugd-GGZ. De Privacy App Jeugd is een initiatief van de manifestpartners ‘In goed vertrouwen; de privacy van de jeugd geborgd’.

Jeugdhulpverleners vinden in de app antwoord op vragen als: ‘Onder welke voorwaarden mag ik gegevens verstrekken aan een andere professional’, ‘Waar moet ik rekening mee houden als ik gegevens opvraag’, ‘Hoe zit het met gezag van ouders’, en ‘Wat als ouders het niet met elkaar eens zijn?’ Aan de hand van vragen worden zij naar het juiste antwoord geleid. Daar waar relevant kunnen zij doorklikken naar stappenplannen voor het maken van afwegingen. Bijvoorbeeld over het doorbreken van het beroepsgeheim zonder toestemming. Ook bevat de app uitgebreide informatiepagina’s over bijvoorbeeld tuchtrecht, ouderlijk gezag en leeftijdsgrenzen.

Breed gedragen initiatief
De Privacy App Jeugd is een initiatief van de manifestpartners ‘In goed vertrouwen; de privacy van de jeugd geborgd’. Dit is een coalitie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en ruim 20 branche- en beroepsorganisaties in de jeugdhulp en jeugdbescherming, waaronder BPSW, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, het NIP, Sociaal Werk Nederland, en de KNMG.

In september 2017 lanceerden zij de eerste versie van de PrivacyApp Jeugd. Met informatie voor jongeren die jeugdhulp ontvangen, of onder een jeugdbeschermingsmaatregel vallen. Met de toevoeging van deze informatie-flows voor jeugdhulpverleners ontstaat er een app waar zowel jongeren en professionals informatie rond privacy-vragen kunnen vinden, afgestemd op hun eigen beleving. Tegelijkertijd kunnen zij in elkaars informatie-flows kijken. Op die manier willen de manifestpartners bijdragen aan een grotere transparantie rond privacy-issues voor alle betrokkenen, en het goede gesprek hierover te stimuleren.

Gebruik de App
Jeugdhulpverleners kunnen de app gebruiken in het dagelijkse werk voor privacy-vragen bijvoorbeeld in de samenwerking met andere professionals of de gemeente. Ook kunnen zij de app gebruiken bij het informeren van cliënten en hun ouders over hun privacy-rechten en -plichten.

Voor jongeren is er een animatiefilmpje beschikbaar. Dit vertelt in 60 seconden wat jongeren van de app kunnen verwachten. U kunt deze animatie op uw website plaatsen met de mededeling: ‘Vragen over privacy? Check de PrivacyApp Jeugd. Bekijk de animatie. Of download de app direct via https://privacy.jeugdconnect.nl/. Gebruik hiervoor de link: https://youtu.be/9A3KJQKlMDI

Wie zijn erbij betrokken?
De app is een initiatief van de manifestpartners ‘In Goed vertrouwen’. Zij kwam tot stand met financiële bijdragen van de ministeries van VWS, VenJ en BZK. De app staat op Jeugdconnect.nl. Hier staan ook andere apps die jeugdigen en professionals helpen bij vragen rondom HALT, VOG, kindermishandeling en slachtofferhulp.