Verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht

Sinds 1 januari 2019 zijn de aanpassingen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. De 5 stappen uit de meldcode blijven hetzelfde, maar het is nu een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. Hier geven we een overzicht van de gebundelde informatie en bruikbare tools. 

Wedossier BPSW
Dit webdossier bundelt de belangrijkste informatie over de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en het afwegingskader.

Opfrismodule meldcode van Augeo
Iedereen kan steun bieden aan een kind of een gezin in de knel. Hoe doe je dat? Augeo zet zich op vele manieren in op het thema huiselijk geweld en vooral: kindermishandeling. Augeo heeft een korte e-learning ontwikkeld voor het afwegingskader/cluster van agogische beroepen (waar ook de sociaal werkers onder vallen). In deze e-module leren professionals wat er precies voor ze verandert en hoe daarmee om te gaan.  Ook voor de andere clusters/afwegingskaders heeft augeo een dergelijke e-learning ontwikkeld.

Tool voor afwegingskader meldcode beschikbaar
Sinds eind december is de website www.afwegingskadermeldcode.nl beschikbaar. Dit afwegingskader geeft de professionele norm wanneer melden bij Veilig Thuis aangewezen is voor psychologen, pedagogen, (psycho)therapeuten, sociaal werkers en jeugd- en gezinsprofessionals. Het bestaat uit vijf afwegingsvragen binnen de stappen 4 en 5 van de meldcode. Binnen deze website/app worden deze vragen praktisch bruikbaar en toegelicht. Op deze website kun je voor een casus of situatie rond een cliënt de vijf afwegingsvragen doorlopen en notities maken. Achtergrondinformatie vind je bij de afwegingsvragen en veelgestelde vragen.