Afwegingskader Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

De Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt jou als professional zorgvuldig te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. De vijf stappen van de meldcode geven precies aan wat je moet doen als je vermoedt dat iemand thuis klem zit.

De verbeterde meldcode hanteert een afwegingskader; dit afwegingskader beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is en hoe goede hulp eruit ziet.

De meldcode kent vijf stappen. Onder stap 1 breng je signalen goed in kaart, tijdens stap 2 overleg je met een collega of met Veilig Thuis en onder stap 3 bespreek je jouw zorgen met betrokkenen.
In stap 4 weeg je alle verkregen informatie. Zijn je zorgen daarmee verdwenen dan sluit je de meldcode. Is je vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld niet geheel weggenomen, dan beslis je in stap 5 over melden en hulpverlenen.

Vanaf 1 januari 2019 is de professionele norm om situaties waar sprake is van ernstige of langdurige onveiligheid te melden bij Veilig Thuis. De meldcode is hiervoor aangepast met een zogenaamd afwegingskader. Op basis van dit afwegingskader (bij stap 4) beoordeelt een professional of er sprake is van (een vermoeden van) ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling. Het onderscheid tussen hulpverlenen of melden in stap 5 vervalt. De professional moet in stap 5 twee besluiten nemen: 1) over het doen van een melding bij Veilig Thuis en 2) over het inzetten van hulp.
Vanaf 1 januari 2019 geldt voor onze beroepsgroep de BPSW-meldcode; dit is een bewerking van de algemene meldcode en maakt een koppeling met de beroepsstandaarden die voor de BPSW achterban relevant zijn.

Doel van de training
Als hulpverlener werk je natuurlijk al langer met de meldcode. Dit betekent niet dat het werken met de meldcode gemakkelijk is. In deze training staan we stil bij de volgende vragen:
• Wat is de nieuwe meldcode?
• Wat betekent het afwegingskader nu precies voor mijn handelen?
• Wat voor betekenis hebben deze veranderingen voor mij als professional?

Tegelijkertijd bieden deze nieuwe ontwikkelingen DE gelegenheid om stil te staan bij jouw rol in het werken met de meldcode;
• Wat gaat goed?
• Wat vind je lastig?

De meldcode vooronderstelt dat signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling bekend zijn en herkend worden. Tijdens de training staan we stil bij de verschillende vormen van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, bij de signalen ervan en bij de vraag hoe je deze ‘bespreekbaar’ maakt.
Het ‘what’s new’ komt aan orde, maar ook wat het werken met de meldcode voor jou als professional ingewikkeld maakt:
– Wat vraagt het van jou?
– Wat is lastig aan signaleren?
– Hoe bespreek je vermoedens?
– En….wat heb jij verder nog nodig hierbij?

De training bestaat uit actieve en interactieve sessies. Er is in de is training gelegenheid om eigen casuïstiek in te brengen.
De stappen in de BPSW meldcode (afwegingskader) bieden houvast en structuur aan iedere werker die zichzelf voor dilemma’s ziet geplaatst.
Laat je informeren en inspireren rond de vele nieuwe mogelijkheden die de verbeterde meldcode biedt.

Resultaat van deze middag
Als deelnemer weet je de 5 stappen van de meldcode te hanteren waaronder de plek en (be)doel(ing) van het afwegingskader. Je weet welke afwegingen je moet maken – en hoe hier naar te handelen. De termen ‘acute’ en ‘structurele’ onveiligheid en disclosure kennen voor jou geen geheimen meer. Je bent je bewust van jouw kennis, je referentiekader en jouw moeite en mogelijkheden in het werken met de meldcode.

Doelgroep
Professionals die werkzaam zijn in het brede sociaal werk domein: Wijk & samenleving, Zorg en Jeugd.

De trainer
Marcel Vroomen geeft training en begeleiding op het gebied van persoonlijke vaardigheden, bewustwording, gedragsverandering & persoonlijke effectiviteit. Speciale aandacht hebben thema’s rondom geweld in afhankelijkheidsrelaties. Marcel is gelicentieerd voor de trainingen in het kader van de (vernieuwde) Meldcode en het Vlaggensysteem (Movisie). Marcel treedt regelmatig op als teamcoach en als mediator. Opdrachtgevers zijn in het bijzonder bij politie, gemeenten en maatschappelijke (welzijns)organisaties.

Incompanytraining (max. 15 deelnemers)
Wilt u deze training binnen uw organisatie laten plaatsvinden, stuurt u dan een mail naar bpswschool@bpsw.nl. Tarief voor deze dag is € 2.350,-.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de BPSW-school: bpswschool@bpsw.nl of via telefoonnummer 030 – 294 8603 (ma t/m do 9.00-14.15 uur).

 

Bekijk de agenda voor de cursusdata