Maatschappelijk werk en de begeleiding van normaal begaafde volwassenen met autisme

De BPSW organiseert de 2-daagse scholing

Maatschappelijk werk en het begeleiden van normaal begaafde volwassenen met autisme

Deze scholing is los te volgen maar ook te gebruiken voor het certificaat Gezondheidszorg Maatschappelijk Werker (GZMW).

Als hulpverlener kun je cliënten hebben waar het hulpverleningsproces maar niet van de grond lijkt te komen ondanks dat jij en je cliënt gemotiveerd aan de slag zijn. Mogelijk is er dan sprake van een cliënt met autisme.
Het kan opvallen dat bij deze cliënten de communicatie op een andere manier verloopt, de informatieverwerking anders is, dat je andere reacties krijgt dan verwacht of dat de voortgang van het hulpverleningsproces (om onduidelijke redenen) stagneert.

Om als hulpverlener op een adequate manier om te gaan met dit soort situaties, is het van belang om deze andere patronen te herkennen, hier betekenis aan te kunnen geven en om deze inzichten vervolgens te betrekken in het verdere traject.
De hulpvragen kunnen zich op alle levensgebieden voor doen. Deze hangen vaak samen met de verschillende rollen die een volwassene met autisme vervult en de verwachtingen daarbij van de omgeving.
De taak van hulpverleners is om samen met de cliënt te ontrafelen waar de problemen door ontstaan, welke gevolgen deze hebben voor het functioneren en welke acties er noodzakelijk zijn (waarbij de omgeving nadrukkelijk betrokken moet worden). De inzet in dit proces is dat er binnen de mogelijkheden van de cliënt en het systeem wordt gewerkt aan een verdere ontwikkeling van de persoon met autisme. Hiervoor is een autismevriendelijke benadering cruciaal.

Doel

 • Het vergroten van kennis en inzicht op het gebied van autisme bij normaal begaafde volwassenen.
 • Het krijgen van handvatten in de begeleiding van de cliënt met autisme.
 • Het meer bewust worden van een passende communicatie met de cliënt met autisme.
 • Meer inzicht krijgen in passende interventies.

Doelgroep
De training is bedoeld voor professionals in het Sociaal Werk die zich willen bekwamen in het werken met normaal begaafde volwassenen met autisme.

Onderwerpen die aan bod komen

 • Het leren herkennen van signalen die op autisme kunnen wijzen en de impact hiervan op het
  dagelijks functioneren onderkennen.
 • Het op een autismevriendelijke manier communiceren.
 • Een plan van aanpak kunnen maken, rekening houdend met de specifieke behoeften van de
  persoon met autisme en zijn/haar omgeving.
 • Inzicht verwerven in de manier waarop het autisme een rol kan spelen op de verschillende
  levensgebieden en hoe de cliënt te begeleiden in het zich verder kunnen ontwikkelen op deze
  gebieden.

Resultaat
De maatschappelijk werker:

 • herkent wanneer er sprake kan zijn van autisme bij de cliënt;
 • weet waarmee rekening te houden in de communicatie met de cliënt met autisme;
 • is zich bewust van wat de invloed van het autisme kan zijn op het functioneren en de problematiek van de cliënt;
  kan beter bepalen welke interventies passen bij de problematiek.

Programma in het kort
Introductie en kennismaking, inhoud en hoofdlijnen van de scholing.
Kennismaking met veel voorkomende kenmerken van autisme en de diversiteit daarbinnen. Autisme, vanuit medisch, psychisch en sociaal perspectief (bio-psychosociaal model).

Tijdens de training komen o.a. de volgende thema’s aan bod:

 • Welke beelden zijn er van mensen met autisme en kloppen deze wel.
 •  De zin en onzin van een diagnose.
 • De impact van autisme op psychisch en sociaal niveau voor de persoon met autisme zelf.
  maar ook op hun omgeving (diverse levensgebieden).
 • Werken aan de hand van casuïstiek.
 • Communicatie met mensen met autisme.
 • Begeleidingsaspecten en interventies.
 • Wat kun jij zelf beleven in het contact met de cliënt met autisme?
 • Hoe autismevriendelijk is jouw organisatie?

Certificering
Na afloop van deze scholingsdagen krijg je een door het Registerplein geaccrediteerd scholingscertificaat.
Als je minimaal 10 scholingsdagen uit het aanbod voor scholing ‘Gezondheidszorg Maatschappelijk Werker’ hebt gevolgd en een compleet portfolio kan verantwoorden kom je in aanmerking voor het BPSW-certificaat: ‘Gezondheidszorg Maatschappelijk Werker’.

Bekijk de agenda voor de cursusdata