Voorwaarden

Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk / BPSW, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 40481120, kantoorhoudende te 3531 BE Utrecht, Leidseweg 80.

1. Toepasselijkheid van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst en offerte ten aanzien van een scholingsactiviteit tussen de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk, hierna te noemen: “BPSW”, en een afnemer (individu of organisatie) van een scholingsactiviteit, hierna te noemen: “klant” waarop de BPSW deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Door inschrijving maakt de klant kenbaar de inschrijving- en betalingsvoorwaarden te aanvaarden.

3. Wijzigingen en/of aanvullingen van de algemene voorwaarden BPSW Scholingsactiviteiten zijn slechts schriftelijk mogelijk.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De BPSW en de klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien de BPSW niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de BPSW in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

8. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen in verband met deze overeenkomst en de uitvoering ervan zullen in eerste instantie middels de principes van hoor en wederhoor en bemiddeling behandeld worden. Vervolgens bestaat de mogelijkheid om een beroep te doen op de Geschillencommissie Scholing. In laatste instantie zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

2. Inschrijving voor een scholingsactiviteit (congres, studiedag, training, symposium etc.)

Aanmelden

1. De individuele klant kan zich aanmelden via het aanmeldingsformulier op de BPSW website of middels een aanmeldformulier dat de klant per e-mail (mailing) of op schrift ontvangt.

2. Het volledig ingevulde formulier kan de klant zowel via de website, e-mail als de post verzenden naar het BPSW kantoor aan de Leidseweg 80 te Utrecht.

3. Na verzending van het aanmeldingsformulier via de website ontvangt de klant een bevestigingsemail van de BPSW.

4. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst.

5. Na de aanmelding ontvangt de klant per post zo snel mogelijk, doch uiterlijk één week voor de scholingsactiviteit waarvoor is ingeschreven een bevestiging van deelname. Deze geldt als een bewijs van inschrijving en als toegangsbewijs.

6. Wanneer de klant voor een scholingsactiviteit op de reservelijst staat, maar toch niet geplaatst wordt, dient de klant zich voor een volgende uitvoering van de scholingsactiviteit (indien van toepassing) opnieuw aan te melden.

Overeenkomst

7. De klant is definitief toegelaten tot de scholingsactiviteit wanneer de klant de bevestiging van deelname heeft ontvangen die tevens het toegangsbewijs vormt.

8. Met de aanmelding voor een activiteit gaat de klant, dan wel diens werkgever, akkoord met de betalingsregeling voor de dienst die de BPSW hen levert: een cursus, studiedag, workshop, training lezing, symposium e.d.

3. Annuleren

1. Annulering is alleen mogelijk tot uiterlijk vier weken voor aanvang van de betreffende activiteit.

2. Bij verhindering na aanmelding kan de klant tot vier weken voor aanvang van de scholingsactiviteit schriftelijk (per post of per e-mail) annuleren. Als de klant hiervoor de post gebruikt geldt de datum van het poststempel als annuleringsdatum. De klant zal vervolgens geen factuur ontvangen.

3. In geval de klant verhinderd is, kan de klant diens deelname eventueel ook overdragen aan een collega. Hiervan dient de klant de BPSW schriftelijk (per post of per e-mail) op de hoogte te stellen.

4. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de scholingsactiviteit is de klant de BPSW het volledige deelnemersbedrag verschuldigd.

4. Overmacht

1. De BPSW is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant in geval van overmacht.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de BPSW geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de BPSW niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen daaronder begrepen. De BPSW heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de BPSW zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. De BPSW kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan één maand, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voorzover de BPSW ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de BPSW gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

5. Incompanytrajecten voor organisaties

1. Het tot stand komen van een incompany workshop of training verzorgd door een BPSW stafmedewerker gebeurt in overleg met de klant (organisatie).

2. De BPSW brengt een offerte uit. Wanneer deze offerte door de klant getekend retour is bij de BPSW, is de overeenkomst gesloten.

3. Na akkoord op de offerte en ondertekening is er sprake van een formele overeenkomst en is de organisatie een klant van de BPSW.

4. Betaling van de incompanyworkshop of training geschiedt volgens een factuur.

5. Noodzakelijke bedrijfsmiddelen voor de workshop/training die de BPSW uitvoert worden in overleg tussen de BPSW en de klant vastgesteld.

6. Rechten en plichten

1. De klant kan met vragen terecht bij het BPSW-kantoor.

2. De klant heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen met betrekking tot de scholingsactiviteiten. Dit kan aan de hand van onze ‘Klachtenprocedure Scholing’, welke op de BPSW website is geplaatst: homepagina > klacht indienen > klachtenprocedure scholingsaanbod.

3. Indien vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor ontstaan, waaronder inbegrepen de onderzoekskosten die daarvoor door de BPSW en de Geschillencommissie Scholing gemaakt zijn, integraal voor de rekening van de klager, klant.

7. Geheimhouding/privacy

1. Alle informatie die door klanten in het kader van scholingsactiviteiten verstrekt wordt is vertrouwelijk voor de BPSW, haar medewerkers en de sprekers. Het gaat hierbij om geheimhoudingsverklaringen inzake bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen, strategieën.

2. Bij aanvang van de scholingsactiviteit wordt ter ondersteuning van de netwerkfunctie aan alle klanten een deelnemerslijst uitgereikt met de naam, woonplaats, werkgever, plaats werkgever en emailadressen van de klant.

8. Intellectuele eigendom scholingsmateriaal/copyright

1. De BPSW behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving met betrekking tot intellectuele eigendom.

2. De BPSW heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

3. Het is niet toegestaan het logo van de BPSW te gebruiken voor wat dan ook, tenzij de BPSW daar schriftelijk (per post of per e-mail) toestemming voor verleent. Zie ook de Communicatierichtlijnen BPSW 2015.

9. Betalingsvoorwaarden en incassokosten

1. Scholingskosten kunnen zowel per factuur op het privé-adres als op het adres van de werkgever van de klant in rekening worden gebracht.

2. De gekozen wijze van betaling dient op het aanmeldformulier te worden aangegeven.

3. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door de BPSW aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door de BPSW aangegeven. De BPSW is gerechtigd om periodiek te factureren.

4. De kosten van de scholingsactiviteit en de mogelijke betalingswijzen staan vermeld op de factuur.

5. Leden van de BPSW hebben recht op een gereduceerd tarief ten opzichte van niet-leden.

6. Bij onvoldoende inschrijvingen of indien een scholingsactiviteit door overmacht niet door kan gaan, vervallen de kosten. De klant wordt daar zo tijdig als mogelijk over geïnformeerd. Eventuele betaalde kosten worden gerestitueerd.

7. In het geval de klant diens betalingsverplichtingen niet nakomt zullen eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten bovenop de hoofdsom van de scholingskosten in rekening worden gebracht.

8. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is de BPSW een bedrag van € 5,- verschuldigd voor iedere opeenvolgende maning. Dit betekent dat na de eerste maning € 5,- bij de schuldenlast wordt opgeteld, en dit bedrag met iedere maning met € 5,- toeneemt. Dit bedrag bovenop het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

9. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van diens verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor diens rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien de klant echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de klant worden verhaald. De klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

10. De scholingsactiviteiten

1. De klant ontvangt bij aanvang van de scholingsactiviteit een programma, deelnemerslijst en studiematerialen.

2. De BPSW behoudt zich het recht voor, omwille van kwalitatieve verbetering van de scholing de scholingsprogramma’s tussentijds te wijzigen.

3. Bij ziekte/verhindering van een docent/spreker etc. zal de BPSW indien mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorgen. Indien passende vervanging niet mogelijk blijkt, wordt de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. De BPSW komt eventueel met een alternatieve datum waarop de scholingsactiviteit zal plaatsvinden. Indien de scholingsactiviteit definitief niet doorgaat, worden eventuele deelnemerskosten gerestitueerd (zie ook art. 9.6).

4. De BPSW streeft ernaar bij te dragen aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de klant. Vandaar dat de BPSW regelmatig naar de mening van klanten vraagt over wat de BPSW biedt m.b.t. vorm, inhoud, organisatie, resultaat. Ook ongevraagd ontvangt de BPSW graag opvattingen en suggesties voor verbetering van de klant.

11. Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op het kantoor van de BPSW en op de website van de BPSW.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met de BPSW.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.