Klachtenprocedure Scholingsactiviteiten

Na- en bijscholing/trainingen/cursussen/workshops
Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk / BPSW

Klachtenprocedure
Graag horen wij uw mening over de activiteiten en diensten van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk / BPSW. Wij vernemen graag waarover u tevreden bent. Maar u kunt ons ook laten weten waarover u ontevreden bent. Bijvoorbeeld met betrekking tot de wijze waarop u behandeld bent of als u een klacht heeft over een van onze trainingen, cursussen, workshops etc.

Wanneer u zich laat horen geeft u ons de mogelijkheid om de activiteiten/diensten die wij aanbieden te verbeteren.

De procedure
1.    Ga eerst in gesprek met de betreffende opleider, deskundige of medewerker van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk / BPSW

2.    Wanneer dit gesprek onvoldoende soelaas biedt, of als uw klacht zich niet leent voor een persoonlijk gesprek met de betrokkene(n), dan kunt u contact opnemen met onze klachtenfunctionaris via het klachtenformulier.

3.    Op dezelfde dag van het indienen van uw klacht ontvangt u een bevestiging en een kopie van het ingevulde klachtenformulier.

4.    De klachtenfunctionaris registreert uw klacht en stelt u in kennis van de antwoordtermijn van vier weken. Wanneer de klacht een langere onderzoekstermijn vraagt, wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Daarbij wordt tevens een indicatie gegeven van het moment waarop uitsluitsel gegeven kan worden.

5.    Vervolgens worden door de klachtenfunctionaris  afspraken gemaakt om de klacht met de betrokken partijen nader te onderzoeken, te begrijpen en zo mogelijk tot een bevredigende oplossing te komen. Hoor en wederhoor zijn principes die wij hierin hanteren.

6.    De klachtenfunctionaris deelt het antwoord op de klacht schriftelijk mede aan de klager, met vermelding van de beweegredenen die tot het besluit hebben geleid.

7.    Mocht de klacht desondanks niet opgelost zijn, dan kan bezwaar worden aangetekend bij het College van Beroep via info@bpsw.nl o.v.v. beroep aangaande klacht bij- en nascholing BPSW school.

8.    Bij een klacht over de bejegening van een cursist door een docent kan de klager zich ook rechtstreeks wenden tot bovengenoemd college.

9.    Het College van Beroep registreert de klacht en stelt een onderzoek in naar de klacht waarbij de betrokkenen gehoord worden. Het antwoord op de klacht wordt schriftelijk aan de klager medegedeeld met vermelding van de beweegredenen die tot het besluit geleid hebben.

10.    Het oordeel van het College van Beroep is voor de BPSW bindend. Eventuele consequenties zullen zo snel mogelijk worden afgehandeld.

11.    Klachten worden vertrouwelijk behandeld door de secretaris/jurist van College van Beroep.

12.    Geregistreerde klachten en de wijze van afhandeling (dossier) worden door de klachtenfunctionaris  en het College van Beroep na het moment van afhandeling voor de duur van één jaar bewaard. U kunt uw gegevens ten allen tijde opvragen.

Correspondentieadres
Leidseweg 80
3531 BE Utrecht
T: + 31 (0)30 294 86 03
E:  info@bpsw.nl (o.v.v. klachtenfunctionaris bij- en nascholing)