Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling + afwegingskader

Dit webdossier bundelt de belangrijkste informatie over de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en het afwegingskader. 

Per 1 januari 2019 verandert de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De 5 stappen uit de meldcode blijven hetzelfde, maar het wordt een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. 

Om te bepalen of daar sprake van is, gebruiken professionals een afwegingskader in de meldcode. Dit afwegingskader helpt hen bij het wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling en bij het beslissen. Professionals beslissen eerst of melden noodzakelijk is en dan of zij zelf hulp kunnen bieden of organiseren. De afwegingskaders voor in de meldcode zijn in de eerste helft van 2018 opgesteld door de beroepsgroepen die vallen onder de meldcode. In de tweede helft van 2018 wordt er met de afwegingskaders geoefend.

Voor en door sociaal werkers
Dit afwegingskader is bedoeld voor psychologen, pedagogen, (psycho)therapeuten en sociaal werkers (inclusief jeugd- en gezinsprofessionals) die in verschillende sectoren werken voor kinderen, gezinnen, volwassenen en ouderen. Dit afwegingskader is mede opgesteld door de BPSW.

Op tijd in actie komen
Minister De Jonge:

“We moeten alles uit de kast halen om signalen van geweld en verwaarlozing eerder en beter in beeld te krijgen. Professionals hebben daar een cruciale rol in. De verbeterde meldcode gaat hen helpen om op tijd in actie te komen.”

Doel van de meldcode
Het doel van de verbeterde meldcode is: slachtoffers beter en eerder in beeld te hebben, sneller te kunnen helpen en de veiligheid beter te kunnen monitoren over langere tijd. Daarvoor is het nodig dat beroepskrachten goed uit de voeten kunnen met de meldcode en wanneer dat nodig is situaties van vermoedens van onveiligheid melden bij Veilig Thuis.

Radarfunctie
Juist omdat de problematiek vaak jarenlang speelt, ontwikkelt Veilig Thuis daarvoor een ‘radarfunctie’. Dat betekent dat Veilig Thuis signalen van verschillende melders kan combineren en veiligheid over een langere periode en intensiever volgt. Daarom is het van belang dat vermoedens van ernstig huiselijk geweld en kindermishandeling altijd worden gemeld bij Veilig Thuis.

Vanaf 1 januari 2019 verplicht
Werken met de verbeterde meldcode is vanaf 1 januari 2019 verplicht voor mensen die werken in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie. Tot 1 januari kunnen beroepskrachten ervaring opdoen met het werken met hun afwegingskader in de meldcode en kunnen organisaties zich voorbereiden op de nieuwe werkwijze. Organisaties zijn verplicht de afwegingskaders toe te voegen aan hun meldcode en de kennis over en het gebruik van de meldcode te bevorderen. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de aandachtsfunctionaris.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Het afwegingskader voor sociaal werkers

Veelgestelde vragen en antwoorden

Poster afwegingskader

Checklist VWS implementatie