Procedure tuchtrecht

Het is een intensief traject wanneer er een tuchtzaak tegen je wordt aangespannen. Hier lees je hoe de procedure verloopt. Vragen over jouw specifieke situatie? BPSW- leden kunnen contact opnemen met het verenigingsbureau om antwoorden te krijgen op hun vragen over het tuchtrecht.

Een klacht over een maatschappelijk werker of een sociaal agogisch werker die lid is van de BPSW en/of die geregistreerd staat in het beroepsregister van Registerplein kan gestuurd worden naar het College van Toezicht. Het College van Toezicht van de BPSW is niet bevoegd klachten tegen andere professionals dan BPSW-leden of Registerplein-geregistreerden in behandeling te nemen.

De klacht bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:
– De naam, voornamen en het adres van de klager.
– Een omschrijving van de klacht en de feiten en gronden waarop deze berust.
– De naam, het werkadres en, voor zover bekend, het woonadres van degene over wie wordt geklaagd.

Werkwijze College van Toezicht
Aan de hand van het Reglement voor de Tuchtrechtspraak beoordeelt het College van Toezicht of een klacht ontvankelijk is. Zo ja, dan toetst het college de klacht aan de Beroepscode voor de Maatschappelijk Werker of aan de Beroepscode voor de Sociaal Agogisch Werker. Het college beoordeelt of de betrokken professional de regels uit de beroepscode heeft overtreden en of daar sancties aan verbonden worden, en communiceert hierover aan de klager en aan degene die wordt aangeklaagd.

Maatregelen
Het college kan (een of meer van) de volgende maatregelen opleggen:
– Waarschuwing
– Berisping
– Verwijdering uit het Beroepsregister van Registerplein
– Schorsing van het lidmaatschap van de BPSW voor de termijn van ten hoogste één jaar
– Royement als lid van de vereniging

Klagers en beklaagden kunnen tegen de uitspraak in beroep gaan bij het College van Beroep van de BPSW.

Werkwijze College van Beroep
De werkwijze van het College van Beroep is als volgt. Aan de hand van het Reglement voor de Tuchtrechtspraak beoordeelt het College van Beroep of het beroep ontvankelijk is. Zo ja, dan toetst het college het beroepschrift en de klacht (opnieuw) aan de Beroepscode voor de Maatschappelijk Werker of aan de Beroepscode voor de Sociaal Agogisch Werker.

Publicatie van uitspraken
Uitspraken van College van Toezicht en College van Beroep worden geanonimiseerd op de website van de BPSW geplaatst onder Uitspraken.