Professioneel statuut Jeugdzorg

Je hebt als professional in de jeugdzorg een gemeenschappelijk doel met jouw werkgever, namelijk goede kwaliteit van zorg bieden. Maar jullie hebben verschillende verantwoordelijkheden. Een professioneel statuut voorkomt spanning tussen jouw beroepsethische normen en de voorschriften en doelen van de organisatie.

De BPSW heeft in het kader van het Project Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming meegewerkt aan de totstandkoming van een Model Professioneel Statuut.

Afspraken tussen organisatie en professional
Dit model Professioneel Statuut voor Jeugdhulp en Jeugdbescherming beschrijft kaders en verantwoordelijkheden van organisatie en professional. Daarnaast biedt het tips en tools om hierover in gesprek te gaan. En het geeft handvatten om dilemma’s, die zich voordoen in de werkpraktijk, te bespreken in de organisatie

Maatwerk nodig? De BPSW denkt graag mee!
De BPSW kan met jouw organisatie meedenken om de vraagstukken die met het professioneel statuut aan de orde komen van een antwoord of oplossing te voorzien. De BPSW doet dit vanuit de ruime deskundigheid op het gebied van

 •  professionele autonomie
  •    relevante wettelijke kaders (de richtlijnen in de jeugdzorg)
  •    de beroepsethische normen van de professional (de beroepscode voor de jeugdzorgwerker)
  •    de context van werkgevers in de jeugdzorg

Wij kunnen je helpen om de dialoog tussen organisatie en professionals over rechten en plichten, over veiligheid en vertrouwen, over professionele autonomie en randvoorwaarden te ondersteunen. Tevens kunnen wij adviseren om de implementatie van het professioneel statuut tot een succes te maken. Denk bijvoorbeeld aan

 •  het screenen van de werkprocessen in een organisatie
  •    ondersteuning bij het aanpassen van het model aan de organisatiestructuur
  •    het adviseren over een implementatiestrategie
  •    het begeleiden van sessies waarin professionals en vertegenwoordigers van de organisatie de dialoog aangaan.

Contact
Neem voor vragen over het professioneel statuut, de aanpassing en implementatie daarvan vrijblijvend contact op met ons via bpswschool@bpsw.nl o.v.v. professioneel statuut jeugd. Gezamenlijk kunnen we de vraag verkennen en een route bepalen voor een doeltreffende en duurzame oplossing.