Tuchtrecht

Bij het aangaan van je lidmaatschap van de BPSW onderschrijf je de beroepscode die voor jou geldt en geef je aan dat je je daaraan toetsbaar opstelt middels het (verenigings)tuchtrecht.

Ben je geregistreerd bij SKJ? Dan voert Stichting Kwaliteitsregister Jeugd/SKJ het tuchtrecht uit. Kijk voor meer informatie op www.skjeugd.nl.

Verenigingstuchtrecht

Niet geregistreerd bij SKJ? Dan val je onder het verenigingstuchtrecht. Op basis van het Reglement van de Tuchtrechtspraak kan een ieder die het vermoeden heeft dat een beroepsbeoefenaar door zijn handelen of nalaten de beroepscode heeft geschonden een schriftelijke klacht indienen bij het College van Toezicht, een onafhankelijk tuchtcollege.

Kwaliteitsbevordering

Het tuchtrecht is bedoeld als een onpartijdige, deskundige behandeling van een klacht. Doel van het tuchtrecht is uiteindelijk om de kwaliteit van het beroep te bevorderen door toetsing van en reflectie op het handelen van de professional. Daarvoor toetsen de tuchtcolleges klachten aan de Beroepscode.

Beroep

Als het College van Toezicht tot een uitspraak is gekomen worden partijen (onder voorwaarden) in de gelegenheid gesteld in beroep te gaan tegen deze uitspraak. Conform artikel 12 van het Reglement voor de Tuchtrechtspraak worden uitspraken opgenomen in een lijst met uitspraken op de website van de BPSW.

Procedure

Meer informatie over de procedure van verenigingstuchtrecht vind je hier.

Ondersteuning bij een klacht

Het is een intensief traject wanneer er een tuchtzaak tegen jou als professional wordt aangespannen. Heb je vragen tijdens een tuchtzaak? Als BPSW-lid kun je terecht bij de stafmedewerkers van het verenigingsbureau. Zij geven antwoord op je vragen en denken met je mee.

Rechtsbijstandverzekering voor tuchtzaken

Het is prettig om er zeker van te zijn dat je kunt rekenen op goede juridische bijstand, mocht er ooit een klacht tegen je worden ingediend. De juristen van de organisatie waar je in dienst bent kunnen dit (niet in de laatste plaats vanwege hun eigen beroepscode) niet altijd in voldoende mate bieden. Vandaar dat de BPSW voor haar leden een ‘verzekering op maat’ heeft geregeld. Een rechtsbijstandverzekering die zich specifiek richt op bijstand bij tuchtrecht. Ook wanneer je als klokkenluider misstanden in de sector aan de kaak wilt stellen kun je middels deze verzekering rekenen op deskundige juridische bijstand. Meer informatie over de rechtsbijstandverzekering.