Tuchtrecht

Bij het aangaan van het lidmaatschap van de BPSW onderschrijf je de Beroepscode voor de maatschappelijk werker en geef je aan dat je daaraan toetsbaar opstelt middels het tuchtrecht.

Op basis van het Reglement van de Tuchtrechtspraak kan een ieder die het vermoeden heeft dat een beroepsbeoefenaar door zijn handelen of nalaten de beroepscode heeft geschonden een schriftelijke klacht indienen bij het College van Toezicht, een onafhankelijk tuchtcollege.

Onpartijdige, deskundige behandeling
Het tuchtrecht is bedoeld als een onpartijdige, deskundige behandeling van een klacht. Doel van het tuchtrecht is uiteindelijk om de kwaliteit van het beroep te bevorderen door toetsing van en reflectie op het handelen van de professional. Daarvoor toetsen de tuchtcolleges klachten aan de Beroepscode.

Als het College van Toezicht tot een uitspraak is gekomen worden partijen (onder voorwaarden) in de gelegenheid gesteld in beroep te gaan tegen deze uitspraak. Conform artikel 12 van het Reglement voor de Tuchtrechtspraak worden uitspraken opgenomen in een lijst met uitspraken op bpsw.nl.

Behalve leden van de BPSW vallen ook geregistreerde sociaal agogisch werkers die geregistreerd staan bij Registerplein, onder de werking van dit tuchtrecht.

Procedure
Meer informatie over de procedure van tuchtrecht vind je hier.

Rechtsbijstandverzekering
Het is een intensief traject wanneer er een tuchtzaak tegen jou als professional wordt aangespannen. Het is dan prettig om er zeker van te zijn dat je kunt rekenen op goede juridische bijstand.  Vandaar dat de BPSW voor haar leden een ‘verzekering op maat’ heeft geregeld. Een rechtsbijstandverzekering die zich specifiek richt op bijstand bij tuchtrecht. Lees meer over de rechtsbijstandverzekering.