Tuchtrecht voor sociaal agogen

Door het lidmaatschap van de BPSW laat je zien dat je handelt volgens de Beroepscode van de Sociaal-Agogisch werker. Bij het aangaan van jouw lidmaatschap onderschrijf je deze beroepscode en stel je je toetsbaar op middels het tuchtrecht.

Op basis van het Reglement van de Tuchtrechtspraak kan een ieder die het vermoeden heeft dat een beroepsbeoefenaar door zijn handelen of nalaten de beroepscode heeft geschondenĀ een schriftelijke klacht indienen bij het College van Toezicht, een onafhankelijk tuchtcollege.

Doel van het tuchtrecht
Het tuchtrecht is bedoeld als een onpartijdige, deskundige behandeling van een klacht. Doel van het tuchtrecht is uiteindelijk om de kwaliteit van het beroep te bevorderen door toetsing van en reflectie op het handelen van de professional. Daarvoor toetsen de tuchtcolleges klachten aan de Beroepscode.

Uitspraak
Als het College van Toezicht tot een uitspraak is gekomen kunnen partijen (onder voorwaarden) in beroep te gaan. Conform artikel 12 van het Reglement voor de Tuchtrechtspraak worden uitspraken opgenomen in een lijst met uitspraken op de website van de BPSW.

Procedure
Meer informatie over de procedure van tuchtrecht vind je hier.

Rechtsbijstandverzekering
Het is een intensief traject wanneer er een tuchtzaak tegen je wordt aangespannen. Het is dan prettig om er zeker van te zijn dat je kunt rekenen op goede juridische bijstand. De BPSW heeft voor haar leden een rechtsbijstandverzekering geregeld die zich specifiek richt op bijstand bij tuchtrecht. Lees meer over de rechtsbijstandverzekering.

Registerplein
Behalve leden van de BPSW vallen ook geregistreerde sociaal agogisch werkers die geregistreerd staan bij Registerplein, onder de werking van dit tuchtrecht.