De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

BPSW, 2018

De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is een stappenplan om het geheim van geweld te doorbreken. Het gaat uit van een beroepshouding waartoe signalering van huiselijk geweld en kindermishandeling behoort. Het herkennen van de signalen geeft aanleiding om het proces van de meldcode te doorlopen. De werkers die werken met de meldcode zien zichzelf voor dilemma’s geplaatst waarbij de stappen in de meldcode houvast en structuur kunnen bieden.

Deze BPSW-meldcode is een bewerking van de algemene meldcode die VWS in samenwerking met vele branche- en beroepsorganisaties heeft ontwikkeld en maakt een koppeling met de beroepsstandaarden die voor de BPSW achterban relevant zijn. Deze uitgave is bedoeld voor zelfstandige sociaal werkers en voor organisaties waar de meldcode (nog) niet is uitgewerkt en sluit aan bij de diverse Beroepscodes.

Nieuwe ontwikkelingen
Vanaf 1 januari 2019 is de professionele norm om situaties waar sprake is van ernstige of langdurige onveiligheid te melden bij Veilig Thuis. De meldcode is hiervoor aangepast met een zogenaamd afwegingskader. Op basis van dit afwegingskader (bij stap 4) beoordeelt een professional of er sprake is van (een vermoeden van) ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling. Het onderscheid tussen hulpverlenen óf melden in stap 5 vervalt. De professional moet in stap 5 twee besluiten nemen: 1) over het doen van een melding bij Veilig Thuis én 2) over het inzetten van hulp.  Dit afwegingskader bij stap 5  is opgenomen in deze uitgave van de meldcode.