Professioneel Statuut maatschappelijk werk

BPSW, 2007

Het professioneel statuut biedt een kader waarbinnen maatschappelijk werkers kunnen werken volgens de beroepscode, het beroepsprofiel en de kwaliteitseisen zoals geformuleerd door de BPSW en het Beroepsregister Registerplein.

Uitgangspunt in het professioneel statuut is dat de werkgever de algemene verantwoordelijkheid draagt voor het realiseren van de doelstellingen en het beleid van de organisatie en de daartoe te verrichten functies. De maatschappelijk werker draagt de verantwoordelijkheid voor het uitoefenen van zijn beroep conform de beroepscode en de kerntaken zoals uitgewerkt en toegelicht in het vigerende beroepsprofiel.